RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór publiczny

Zarządzenie nr 13/2015

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Senior”
w Rudzie Śląskiej
z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze
w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej

Na podstawie § 5 pkt 6 Statutu Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej nadanego Uchwałą 902/XLVIII/2005 Rady Miasta w Rudzie Śląskiej z dnia 27.10.2005 z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1202):

zarządza się co następuje

§ 1. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:
1. Ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1202),
2. Domu – rozumie się przez to Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej,
3. Biuletynie – rozumie się przez to w Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 782, z późn. zm)

§ 2. 1. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze kierownicze i niekierowicze w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej jest otwarty i konkurencyjny. Odbywa się drogą konkursu, którego warunki określa niniejszy dokument.
2. Nie wymaga przeprowadzenia naboru zatrudnienie osoby na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego.
3. Nabór na stanowiska nieurzędnicze (w tym: pielęgniarki, opiekunki, pokojowe, kierowcy, stanowiska robotnicze) odbywa się w trybie analizy złożonych ofert pracy.

§ 3. 1. Decyzję o otwarciu konkursu podejmuje Dyrektor Domu.
2. Postępowanie konkursowe obejmuje:
1) ogłoszenie o konkursie,
2) przyjęcie ofert i sporządzenie listy kandydatów,
3) przeprowadzenie analizy złożonych dokumentów pod względem zgodności z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu i wyłonienie kandydatów, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają wymaganiom określonym dla danego stanowiska,
4) wyłonienie najlepszego kandydata,
5) ogłoszenie wyniku postępowania konkursowego.

§ 4. 1. Powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej Komisją, której zadaniem jest prawidłowe przeprowadzenie postępowania konkursowego.
2. W skład Komisji wchodzą:
1) Dyrektor Domu,
2) Kierownik działu, właściwy merytorycznie ze względu na stanowisko, którego dotyczy konkurs,
3) Kierownik Działu Organizacji i Spraw Pracowniczych.
3. Dyrektor może powołać w skład komisji dodatkowo inne osoby posiadające przygotowanie merytoryczne istotne dla właściwej oceny kandydatów.

§ 5. 1. Kierownik Działu Organizacji i Spraw Pracowniczych sporządza ogłoszenie o konkursie, zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie.
2. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym w Domu podlega publikacji w Biuletynie oraz na tablicy ogłoszeń w Domu, a w uzasadnionych przypadkach w prasie lokalnej lub w Internecie.
3. Termin składania dokumentów podany w ogłoszeniu o naborze nie może być krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

§ 6. 1. Postępowanie konkursowe przeprowadza się w dwóch etapach, które pozwalają ustalić kwalifikacje, predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie zadań i obowiązków.
2. W pierwszym etapie komisja zapoznaje się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i wyklucza te, które nie spełniają kryteriów formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie, a tym samym ustala się listę kandydatów dopuszczonych do dalszego etapu prowadzonej selekcji.
3. W drugim etapie konkursu komisja przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami.
4. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej zawiadamia się kandydatów nie później niż dwa dni przed jej terminem.
5. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy informacji podanych w CV i podaniu oraz dotychczasowych osiągnięć kandydatów. Rozmowa ma także sprawdzić predyspozycje, umiejętności i wiedzę merytoryczną kandydatów oraz koncepcję pracy na oferowanym stanowisku.
6. Jeżeli jest to uzasadnione dużą ilością kandydatów spełniających wymogi formalne, Komisja może podjąć decyzję o przeprowadzeniu testu kwalifikacyjnego, którego celem będzie sprawdzenie wiedzy kandydatów, pod kątem wymogów przewidzianych w ramach naboru.
7. Komisja przygotowując test decyduje o ilości pytań i skali ich trudności, w zależności od potrzeb wynikających z charakteru pracy na danym stanowisku.

§ 7. 1. Na wyniki konkursu składają się oceny punktowe z analizy aplikacji złożonych przez kandydatów (zgodność z wymaganiami stawianymi kandydatom) oraz z przeprowadzonych rozmów i testów.
2. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji.
3. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska, na które prowadzone było postępowanie konkursowe,
2) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;
3) liczbę nadesłanych ofert na stanowisko, w tym liczbę ofert spełniających wymagania formalne;
4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru;
6) skład komisji przeprowadzającej nabór.

§ 8. 1. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu danego kandydata podejmuje Dyrektor Domu.
2. Jeżeli żaden z kandydatów nie spełnił warunków zawartych w ogłoszeniu, procedura naboru zostaje zakończona. Dyrektor Domu podejmuje decyzję o ogłoszeniu nowego konkursu na wolne urzędnicze stanowisko pracy.
3. Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru jest upowszechniana na tablicy informacyjnej w Domu oraz w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.
4. Informację o wyniku naboru powinna zawierać:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata, miejsce zamieszkania,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata, lub uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.

§ 9. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze postępowania konkursowego ustał w ciągu trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole naboru.

§ 10. Traci moc „Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej” wprowadzony Zarządzeniem nr 12/2011 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej z dnia 21 lipca 2011 r.

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzyć kierownikowi Działu Organizacji i Spraw Pracowniczych.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Opublikował: Seweryna Stryj
Publikacja dnia: 28.07.2015
Podpisał: Seweryna Stryj
Dokument z dnia: 03.08.2010
Dokument oglądany razy: 4 201