RSS
A A A K
SmodBIP

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Dyrektor Domu - mgr Jolanta Kaczmarczyk-Całek


Główny Księgowy - mgr Joanna Bęben


Dyrektor.

Do zakresu działania i kompetencji Dyrektora należy wykonywanie czynności wynikających z przepisów prawa , a w szczególności:
- kierowanie i organizowanie pracy Domu,
- reprezentowanie Domu na zewnątrz,
- podejmowanie działań zmierzających do pełnej realizacji zadań Domu, w szczególności dbałość o zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych mieszkańców,
- podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
- wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego i pracodawcy w stosunku do pracowników Domu,
- zawieranie umów w trybie ustawy o zamówieniach publicznych,
- współpraca z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, fundacjami i osobami fizycznymi w zakresie realizacji zadań Domu,
- podejmowanie działań zmierzających do integracji Domu ze środowiskiem lokalnym,
- stała współpraca z Radą Mieszkańców,
- stała współpraca ze związkami zawodowymi,
- ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Domu,
- podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących zakresu działania Domu,
- wykonywanie zadań określonych w aktach prawnych, uchwałach Rady Miejskiej, Zarządu Miasta i Prezydenta Miasta,
- składanie oświadczeń woli zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.


Główny księgowy.

Główny księgowy Domu podlega dyrektorowi Domu i wykonuje czynności określone w odrębnych przepisach dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych . Do obowiązków głównego księgowego należy:
1. Prowadzenie rachunkowości Domu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, w tym w szczególności:
a. zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizacji i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:
- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu,
- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,
b. bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:
- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
- ochronę mienia będącego w posiadaniu Domu oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za nie,
- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez komórki organizacyjne i pracowników.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej Domu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:
a. wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Domu,
b. zapewnieniu prawidłowości umów zawieranych przez Dom, pod względem finansowym,
c. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych ,
d. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia spornych roszczeń oraz spłaty zobowiązań.

3. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Domu,
4. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonania planu finansowego Domu oraz jego zmiany oraz następnej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.

5. Kierowanie pracą podległej komórki organizacyjnej i pracowników.
6. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych i wydawanych przez Dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości.
7. Opracowywanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu i ich analiz.

Główny Księgowy ma prawo:
- określać zasady, według których mają być wykonywane przez poszczególne komórki organizacyjne Domu prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości,
- żądać od podległych komórek organizacyjnych Domu udzielania w formie ustnej lub pisemnej wszelkich wyjaśnień dotyczących dokumentów.Opublikował: Seweryna Stryj
Publikacja dnia: 13.12.2012
Podpisał: Seweryna Stryj
Dokument z dnia: 28.07.2010
Dokument oglądany razy: 3 310