RSS
A A A K
SmodBIP

Statut

Załącznik
Do Uchwały Nr 902/XLVIII/2005
Rady Miejskiej
w Rudzie Śląskiej
z dnia 27.10.2005r.

zmiany: Uchwała Nr 1207/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 10 listopada 2010 r.


S T A T U T

Domu Pomocy Społecznej „Senior”

w Rudzie Śląskiej

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Dom Pomocy Społecznej „Senior”, zwany dalej Domem jest jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska, o zasięgu ponadgminnym, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. Dom działa na podstawie obowiązującego prawa, w szczególności w oparciu o następujące przepisy:
1) Zarządzenia Wojewody Katowickiego Nr 32/86 z dnia 19 czerwca 1986r. w sprawie utworzenia Państwowego Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej oraz Zarządzenia Nr19/92 Wojewody Katowickiego z dnia 10 lutego 1992r. w sprawie zmiany nazwy Państwowego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Rudzie Śląskiej – Orzegowie oraz nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej – Orzegowie,
2) Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(tekst jednolity Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
4) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz.1592 z późniejszymi zmianami),
5) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami),
6) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
7) Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(tekst jednolity z 2009r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami),
8) Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity z 2010r. Dz.U. Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami),
9) Kodeksu postępowania administracyjnego,
10) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 r.
w sprawie domów pomocy społecznej
(Dz.U. Nr 217, poz. 1837 z późniejszymi zmianami),
11) Niniejszego Statutu.
3. Nadzór nad Domem sprawuje Prezydent Miasta Ruda Śląska oraz Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie określonym przez Prezydenta Miasta.
4. Siedziba Domu mieści się w Rudzie Śląskiej, przy ul. Puszkina 7.
5. Nazwa Domu brzmi: Dom Pomocy Społecznej „Senior” w Rudzie Śląskiej.
6. Dom używa pieczęci zgodnie z nazwą Domu w pełnym brzmieniu.

§ 2

1. Dom jest jednostką stałego pobytu, przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.
2. W miarę potrzeb i możliwości Dom może świadczyć usługi na rzecz środowiska lokalnego.
3. W miarę potrzeb i możliwości Dom może tworzyć Filie.II. Zasady działania Domu

§ 3

1. Decyzję o skierowaniu do Domu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
2. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje właściwy organ gminy lub inna, upoważniona przez niego osoba.
3. Pobyt w Domu jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania, według szczególnych zasad, określonych w ustawie o pomocy społecznej.
4. Dom pokrywa wydatki związane z zapewnieniem mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokajaniem ich niezbędnych potrzeb bytowych i społecznych. Dom może pokrywać wydatki ponoszone na niezbędne usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.


III. Zakres i poziom świadczonych usług

§ 4

1. Dom zapewnia całodobową opiekę, świadczy usługi bytowe, wspomagające i edukacyjne, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców a także prawa człowieka, w tym szczególnie prawo do godności, wolności, intymności i poczucia bezpieczeństwa.
2. Dom świadczy usługi:
1) w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, zapewniając:
a) miejsce zamieszkania,
b) wyżywienie,
c) odzież i obuwie,
d) utrzymanie czystości;
2) opiekuńcze, polegające na:
a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
3) wspomagające, polegające na:
a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
c) umożliwieniu zaspokajania potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
i) pokryciu, w miarę możliwości, mieszkańcowi nie posiadającemu własnego dochodu, wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej,
j) zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców oraz dostępności do informacji o tych prawach,
k) sprawnym załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.
3. Zakres usług, o których mowa w ust. 2 ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne poszczególnych mieszkańców.
4. Dom umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie odrębnych przepisów.


IV. Organizacja Domu

§ 5

1. Pracą Domu kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Ruda Śląska.
2. Dyrektor Domu w szczególności:
1) zarządza Domem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz,
2) sprawuje nadzór nad majątkiem Domu,
3) tworzy warunki realizacji przez Dom zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym Domu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
4) organizuje w sposób właściwy pracę Domu.
3. Dyrektor Domu wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników zatrudnionych w Domu, w szczególności zatrudnia ich i zwalnia oraz jest ich przełożonym służbowym.
4. Dyrektor Domu działa zgodnie z przepisami prawa, samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
5. Dyrektor Domu jednoosobowo podejmuje czynności prawne w zakresie zarządu powierzonej mu części mienia komunalnego, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta.
6. Dla realizacji zadań statutowych Dyrektor Domu jest uprawniony do podejmowania decyzji w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji i pism okólnych.
7. W sprawach pracowniczych i socjalnych dyrektor Domu współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie ustalonym przepisami prawa pracy i ustawą o związkach zawodowych.

§ 6

1. W Domu zatrudnia się pracowników działalności podstawowej, administracji i obsługi.
2. Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowisk, zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Domu określają odrębne przepisy.
3. Podział czynności, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określają indywidualne zakresy czynności.
4. Wewnętrzne uregulowania dotyczące organizacji i porządku pracy, oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin Pracy.
5. Podział na wewnętrzne komórki organizacyjne i ich szczegółowy zakres działania określa dyrektor Domu w Regulaminie Organizacyjnym, zatwierdzonym przez Prezydenta Miasta Ruda Śląska.


§ 7

skreślony (Uchwała nr 1207/LXXIII/2010 Rady Miasta Ruda Ślaska z dnia 10 listopada 2010 r.)

§ 8

1. W Domu Pomocy Społecznej „Senior” działa Rada Mieszkańców, będąca organem doradczym Dyrektora Domu.
2. Szczegółowo zadania Rady określa Regulamin Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Senior”.
3. Sprawy porządkowe i zasady współżycia obowiązujące wszystkich mieszkańców Domu określa Regulamin mieszkańców.


V. Zasady gospodarki finansowej

§ 9

1. Dom prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), na podstawie którego pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Miasta.
2. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest roczny plan finansowy dochodów i wydatków, opracowany w oparciu o uchwalony budżet Miasta, zatwierdzany przez Prezydenta Miasta.


VI. Postanowienia końcowe

§ 10

1. Statut Domowi nadaje Rada Miejska.
2. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 11

Traci moc dotychczasowy Statut Domu Pomocy Społecznej „SENIOR”, nadany Uchwałą Nr 141/XI/99 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 28.06.1999r.Opublikował: Seweryna Stryj
Publikacja dnia: 04.01.2011
Podpisał: Seweryna Stryj
Dokument z dnia: 28.07.2010
Dokument oglądany razy: 2 721